แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม 

 แผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี

แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

รายงานประจำปี

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการ

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

 

KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการ

 

แบบฟอร์มดาวน์โหลด