สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
(ระดับปริญญาตรี) หน่วยบัตรประจำตัวนักศึกษา โทร. 02-3108605
(ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) หน่วยบัตรประจำตัวนักศึกษา โทร. 02-3108000 ต่อ 3710
ตรวจสอบรายชื่อการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา