แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม 

แบบคำร้องงานบริการต่าง ๆ ของฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา

 

แบบคำร้องงานบริการต่าง ๆ ของฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา

แบบขอทำบัตรนักศึกษาแบบ Master Card และขอเปลี่ยนแปลงประวัตินักศึกษา

แบบคำร้องขอย้ายคณะ เปลี่ยนสาขาวิชา และลาออก (นศ. Pre Degree ไม่มีการย้ายคณะเพราะเป็นการเรียนแบบรายวิชา จึงไม่ได้สังกัดคณะใด ๆ)

แบบคำร้องงานบริการต่าง ๆ ของฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ

แบบคำร้องต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ของฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ