ประกาศใหม่

  • สำหรับอ่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศ สวป." จาก แถบด้านขวา" >>
    ----------------------------------------
  • สำหรับอ่านบน Smart Phone หรือ Tablet ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศจาก สวป." โดยเลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง V








 

งานนโยบายและแผน (โทร. 02-310-8608)
ได้จัดทำรายงานเป็นสถิติเกี่ยวกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีราย ละเอียดดังต่อไปนี้

นักศึกษาโอนย้ายระบบการเรียนการสอน

จำนวนนักศึกษาสมัครใหม่

จำนวนนักศึกษาที่ยังมีสถานภาพ

จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

จำนวนนักศึกษาย้ายคณะ

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี