แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ

งานนโยบายและแผน (โทร. 02-310-8608)
ได้จัดทำรายงานเป็นสถิติเกี่ยวกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีราย ละเอียดดังต่อไปนี้

นักศึกษาโอนย้ายระบบการเรียนการสอน

จำนวนนักศึกษาสมัครใหม่

จำนวนนักศึกษาที่ยังมีสถานภาพ

จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

จำนวนนักศึกษาย้ายคณะ

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี