แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ

กรณีนักศึกษาส่วนกลาง

          1. นักศึกษาต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ
          2. นักศึกษาต้องดำเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาก่อนเรียนจบครบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ
          3. นักศึกษาส่วนกลางที่ประสงค์จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ดำเนินการได้ที่อาคาร KLB ชั้น 1 (หน่วย One Stop Service) โดยชำระค่าธรรมเนียม 200.- บาท (กรณีที่ขอย้ายฯ หลังการเรียนจบครบหลักสูตร ต้องชำระค่าธรรมเนียม 500.- บาท)

กรณีนักศึกษาส่วนภูมิภาค

          1. ขอรับแบบฟอร์มการขอย้ายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชา ได้ที่สาขาวิทยบริการทุกแห่ง หรือ download ตรงนี้
          2. กรอกแบบฟอร์มดังกล่าว พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
                  2.1 สำเนาบัตรนักศึกษา
                  2.2 สำเนาใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปัจจุบัน
                  2.3 ธนาณัติค่าธรรมเนียมการขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา เป็นเงิน 200.- บาท (กรณีที่ขอย้ายฯ หลังการเรียนจบครบหลักสูตร ต้องชำระค่าธรรมเนียม 500.- บาท) สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปท. รามคำแหง
                  2.4 อย่าลืมแนบซองเปล่าปิดดวงตราไปรษณียากร ราคา 5.- บาท พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเองด้วย
                  2.5 ส่งไปที่

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240