แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ

- ใบรับรองการเป็นนักศึกษา  ค่าธรรมเนียม 50 บาท/ชุด
- ใบรับรองการเป็นนักศึกษาภาษาอังกฤษ  ค่าธรรมเนียม 50 บาท/ชุด

กำหนด

ตลอดปีการศึกษา

สถานที่ติดต่อ
1. อาคาร KLB ชั้น 1 (One Stop Service)

เอกสารที่ต้องใช้
1. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนภาคล่าสุด
2. บัตรประจำตัวนักศึกษา
3. ใบคำร้องที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (เฉพาะภาษาไทย)