แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ

    กำหนด
          ตลอดปีการศึกษา

    สถานที่ติดต่อ
          อาคาร KLB ชั้น 1 One Stop Service

    เอกสารที่ต้องใช้
          บัตรประจำตัวนักศึกษา


การถ่ายสำเนา

ขอถ่ายสำเนาเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นนักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เคยสมัครเรียนมาแล้ว 

รหัส ก่อน ปี 42 ลงไป ขอได้ที่ หน่วยกรรมวิธีข้อมูล อาคาร สวป. ชั้น 4

รหัส ปี 43 เป็นต้นไป ถึงปีปัจจุบัน ไปขอรับบริการได้ที่ งานบริการ One Stop Service อาคาร KLB ชั้น 1