แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ

       ประเภท
          - ใบรับรองอนุปริญญา
          - ใบรับรองบำนาญหรือบำนาญตกทอด (บก.บน 10)
          - ใบรับรองการเป็นนักศึกษา (กสก 2)

       กำหนด
          ตลอดปีการศึกษา

       สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์
          1. ตึกอธิการบดี ชั้น 1 ชำระค่าธรรมเนียม 50.- บาท 
          2. อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 3 และ ช่อง 4
          3. โทร 02-310-8000 ต่อ 4871

       เอกสารที่ต้องใช้
          1. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
          2. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนภาคล่าสุด
          3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
          4. ใบคำร้องที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
          5. เฉพาะใบรับรองบำนาญหรือบำนาญตกทอด (ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนส่งเอกสาร) และใบรับรองอนุปริญญา ต้องแนบรูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป