แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ

          กำหนด
              ตลอดปีการศึกษา

          สถานที่ติดต่อ
              อาคาร KLB. ชั้น 1 = One Stop Service

          เอกสารที่ต้องใช้
              1. บัตรประจำตัวนักศึกษา
              2. ชำระเงิน 40 .- บาท