แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ

นักศึกษาที่จบปีการศึกษา 2517- 2536
          1. เตรียมใบแจ้งความเอกสารหาย ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
          2. แสดงใบแจ้งความเอกสารหายที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 4 เพื่อขอรับแบบคำร้องขอหนังสือสำคัญ
          3. เขียนแบบคำร้องขอฯ ด้วยตัวบรรจง ชัดเจน ทั้งชื่อ - สกุล รหัสประจำตัว คณะที่จบ ปีที่จบ
          4. ยื่นแบบคำร้องขอฯ พร้อมใบแจ้งความเอกสารหาย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ สวป. ชั้น 1 ช่อง4
          5. นำแบบคำร้องขอฯ ไปติดต่อขอถ่ายไมโครฟิล์มที่ ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล สวป. ชั้น 4 
          6. นำสำเนาหนังสือสำคัญใบรับรองสภาฯ พร้อมแบบคำร้องขอฯ มารับรองเอกสารที่ สวป.ชั้น 1 ช่อง 4

หมายเหตุ สอบถามรหัสประจำตัวนักศึกษาและปีที่จบ ได้ที่ ชั้น 2 ช่อง 5 งานทะเบียนประวัติ
 

นักศึกษาที่จบปีการศึกษา 2537 - ปัจจุบัน 
          1. เตรียมใบแจ้งความเอกสารหาย สำเนาบัตรประตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใบเสร็จค่าธรรมเนียมใบรับรอง 20 บาท (ชำระที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1)
          2. แสดงใบแจ้งความเอกสารหาย ที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 4 เพื่อขอรับรองแบบคำร้องขอหนังสือสำคัญ
          3. เขียนแบบคำร้องฯ ด้วยตัวบรรจง ชัดเจน ทั้งชื่อ- สกุล รหัสประจำตัว คณะที่จบ ปีที่จบ
          4. ยื่นแบบคำร้องขอฯ พร้อมใบแจ้งความเอกสารหาย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ใบเสร็จค่าธรรมเนียม 20 บาท ที่งานใบรับรองสภาฯ สวป. ชั้น 1 ช่อง 4
          5. กำหนดนัดรับสำเนาใบรับรองสภาฯ ภายใน 1 ชม. เจ้าหน้าที่รับรองเอกสารถูกต้อง

หมายเหตุ สอบถามรหัสประจำตัวนักศึกษาและปีที่จบได้ที่ สวป. ชั้น 2 งานทะเบียนประวัติ