แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ

กำหนด
          ตลอดปีการศึกษา

สถานที่ติดต่อ
          อาคาร สวป. ชั้น 2

เอกสารที่ต้องใช้
          1. ใบคำร้องขอลาออก
          2. บัตรประจำตัวนักศึกษา