แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ

กำหนด
          ตลอดปีการศึกษา

สถานที่ติดต่อ
          1. อาคาร สวป. ชั้น 2 ช่อง 5
  (เพื่อแก้ไขประวัตินักศึกษา)
          2. อาคาร สุโขทัย (SKB) ชั้น 2 งานประชาสัมพันธ์  (เพื่อแก้ไขประวัติการจัดส่งหนังสือพิมพ์ข่าวราม)

เอกสารที่ต้องใช้

          ใบคำร้องแจ้งการย้ายที่อยู่ และกรอกข้อความให้ครบถ้วน ชัดเจน หรือ Download แบบฟอร์ม คลิกที่นี่