แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ

การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ทดแทนบัตรเดิม กรณีบัตรชำรุด บัตรหาย บัตรผิด

                 1. ชำระค่าธรรมเนียม เพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่ 100.- บาท ที่กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

                 2. ติดต่อทำบัตรที่ สวป. ชั้น 2 พร้อมเอกสารประกอบการขอทำบัตรดังนี้

                    2.1 กรณีบัตรชำรุด  ให้แนบบัตรเดิมที่ชำรุด และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                    2.2 กรณีบัตรหาย  ให้แนบใบแจ้งความ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                    2.3 กรณีบัตรผิด  ให้แนบบัตรเดิมที่ผิด และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (ยื่นด้วยตนเอง)

>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (ส่วนภูมิภาค)

>> ที่ตั้งธนาคารไทยพาณิชย์สาขาที่แจกบัตรประจำตัวนักศึกษาส่วนภูมิภาค 39 ศูนย์สอบ