แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ

หน่วยตรวจสอบวุฒิบัตร บริการตรวจสอบวุฒิบัตร

1. นักศึกษาที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เทอม 2 ขึ้นไป สามารถสอบถามผลการตรวจสอบวุฒิบัตรที่ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ด้วยตนเอง (ตามวัน - เวลาราชการ) ดังนี้
     1. ทางโทรศัพท์ 02-310-8000 ต่อ 4832 หรือ 099-459-8056
     2. ทางระบบ E-mail หน่วยตรวจสอบวุฒิบัตร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
     3. ทาง ID Line 0994598056 
     4. อาคาร สวป. ชั้น 3 หน่วยตรวจสอบวุฒิบัตร ป้ายหมายเลข 4 บริการตรวจสอบวุฒิบัตร 

2. นักศึกษาที่กาขอจบในวันที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง หลังจากสมัครเรียนแล้วประมาณ 1 เดือน ให้นำสำเนาวุฒิการศึกษาพร้อมสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนที่กาขอจบ
มาติดต่อ ที่อาคาร สวป. ชั้น 3 หน่วยตรวจสอบวุฒิบัตร ป้ายหมายเลข 4 บริการตรวจสอบวุฒิบัตร /ส่งมาให้ทาง  ID Line หรือ E-mail  ตามที่แจ้งไว้ในข้อ 1

3. นักศึกษาที่กาขอจบและมีข้อความแจ้งด้านล่างตรงใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษาติดต่อหน่วยตรวจสอบวุฒิบัตร อาคาร สวป. ชั้น 3 โดยด่วน” ให้นักศึกษาติดต่อตามที่แจ้งไว้ในข้อ 1

4. นักศึกษาที่ขอทุน ขอทรานสคริปท์ แต่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบวุฒิบัตร ให้นักศึกษาติดต่อตามที่แจ้งไว้ ในข้อ 1

 

*** กรณียังไม่ผ่านการตรวจสอบวุฒิบัตร ***

  • ให้นักศึกษานำสำเนาวุฒิบัตรที่ใช้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาพร้อมเอกสาร การเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนที่กาขอจบ/ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด นำมายื่นที่อาคาร สวป. ชั้น 3 หน่วยตรวจสอบวุฒิบัตร ป้ายหมายเลข 4 บริการตรวจสอบวุฒิบัตร

  • ให้นักศึกษา SCAN สำเนาวุฒิบัตรที่ใช้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาพร้อมเอกสาร      การเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนที่กาขอจบ/ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด ส่งมาให้ทาง ID Line หรือ E-mail ตามข้อ 1

** ระเบียบการตรวจสอบวุฒิการศึกษา เพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิยาลัยรามคำแหง **  >> ระเบียบตรวจสอบวุฒิฯ

 

หน่วยตรวจสอบวุฒิบัตร บริการตรวจสอบวุฒิบัตร โทร. 02-3108000 ต่อ 4832 , 0994598056