แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ


1. กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่  (ส่วนกลาง) ภาค 2 ปีการศึกษา 2566

1. รับสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 9 ต.ค. - 10 พ.ย. 2566  
2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 9 ต.ค. - 19 พ.ย. 2566  
3. รับสมัครด้วยตนเอง   ระหว่างวันที่ 16 - 19 พ.ย. 2566 

 2. ระเบียบการและคู่มือการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการศึกษา : ปฏิทินการศึกษาการศึกษา ภาค 2 ปีการศึกษา 2566  
ดาวน์โหลด : ระเบียบการและคู่มือการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง) คลิกที่นี่   
    1. สารบัญ 
    3. รายละเอียดและข้อควรทราบเกี่ยวกับการสมัครเรียน คลิกที่นี่ 
  **กระบวนวิชาที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาใหม่) ภาค 2 ปีการศึกษา 2566**
    4. แผนกำหนดการและโครงสร้างหลักสูตร  คลิกที่นี่
 
     1. คณะนิติศาสตร์  6. คณะรัฐศาสตร์  
     2. คณะบริหารธุรกิจ 7. คณะเศรษฐศาสตร์  
     3. คณะมนุษยศาสตร์ 8. คณะสื่อสารมวลชน    
     4. คณะศึกษาศาสตร์ 9. คณะพัฒนาทรัพนากรมนุษย์  
     5. คณะวิทยาศาสตร์    
  5. ภาคผนวก (ข้อบังคับ ม.ร., ระเบียบ ม.ร. และประกาศ ม.ร.) คลิกที่นี่ 
   
ทดสอบภาษาไทย : การทดสอบภาษาไทยสำหรับผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติ ปีการศึกษาที่ 2/2566

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ โทร.02-310-8615,02-310-8623 fax.02-310-8628


3. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทางไปรษณีย์ 2 ปีการศึกษา 2566 (ส่วนกลาง) 
    กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9 ต.ค. - 10 พ.ย. 2566 


    ระหว่างวันที่ 9 ต.ค. - 19 พ.ย. 2566   
หมายเหตุ :  1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่
    โทร.02-310-8615,02-310-8623 02-310-8000 ต่อ 4831, 4836-38 fax.02-310-8628 
  2. สอบถามสถานะการชำระเงิน (สำหรับผุ้สมัครทางอินเทอร์เน็ต) โทร.02-310-8052,02-310-8142


5. การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 
   กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง 
   ระหว่างวันที่ 16 - 19 พ.ย. 2566