แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ

การโอน – ย้ายระบบการเรียนการสอน
          การโอน – ย้าย ระบบการเรียนการสอนของนักศึกษาจากส่วนกลาง – ไปส่วนภูมิภาค และ จากส่วนภูมิภาค – มาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยได้กำหนดวิธีการดังนี้

เกณฑ์การโอนย้าย
         1. นักศึกษาที่จะโอน – ย้ายได้ ต้องเป็นผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นไปและเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยปัจจุบันยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่
         2. นักศึกษาจากส่วนกลางที่จะโอน – ย้ายไปส่วนภูมิภาค ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน 4 สาขาวิชา คือ สาขานิติศาสตร์ สาขาการบริหารทั่วไป สาขาสื่อสารมวลชน และสาขาการบริหารรัฐกิจ ในกรณีที่ไม่ได้เรียนสาขาดังกล่าวแต่ประสงค์จะโอน – ย้ายไปส่วนภูมิภาค ต้องดำเนินการย้ายคณะหรือสาขาวิชาที่อาคาร KLB ชั้น 1 ให้เรียบร้อยก่อน
สำหรับ นักศึกษาส่วนภูมิภาค สามารถโอน – ย้ายเข้าศึกษาที่ส่วนกลางได้ทุกสาขาวิชาโดยให้ดำเนินการย้ายคณะหรือสาขาวิชา ภายหลังการโอนย้ายแล้ว
         3. ให้ดำเนินการโอน – ย้าย ได้เพียงครั้งเดียว หากนักศึกษาต้องการย้ายกลับต้องลาออกแล้วสมัครใหม่โดยนำหน่วยกิตสะสมมาเทียบ โอนในอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50.- บาท

ขั้นตอนการโอนย้าย
         1. นำใบตรวจสอบผลการศึกษา (Check Grade) หรือผลสอบรายบุคคลทั้งหมด (กรณีที่เป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค) และใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้าย หากขาดสถานภาพนักศึกษา 1-2 ภาคการศึกษา ให้ไปชำระเงินค่ารักษาสถานภาพที่ ตึกอธิการบดี ชั้น 1 แล้วไปติดต่อเขียนคำร้องขอโอนย้าย ที่ฝ่ายจัดตารางสอบและลงทะเบียนเรียนอาคาร สวป. ชั้น 6 พร้อมถ่ายสำเนาเอกสารดังกล่าวไปอย่างละ 1 ฉบับ
         2. ให้นำผลการศึกษา ไปติดต่อคณะที่โอนย้าย เพื่อขอทราบโครงสร้างหลักสูตรของส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค และรายละเอียดอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
         3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการโอนย้าย จำนวน 500.- บาท ที่ตึกอธิการบดี ชั้น 1 แล้วนำใบเสร็จรับเงินพร้อมเอกสาร ข้อ 1 ไปติดต่อฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2 เพื่อจัดทำข้อมูลโดยให้เตรียมเอกสารในการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ดังนี้
            3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
            3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
            3.3 หากเคยทำบัตรประจำตัวนักศึกษาแบบ VISA ELECTRON แล้ว ให้นำสมุดบัญชีเงินฝากไปแสดงแทนเอกสาร ตามข้อ 3.1 และ 3.2
            3.4 ในกรณีที่ไม่เคยทำบัตรประจำตัวนักศึกษาแบบ VISA ELECTRON จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมทำบัตร ฯ จำนวน 160.- บาท (กรณีเคยทำบัตรฯ แบบ VISA ELECTRON ให้ชำระเงิน 100.- บาท )ที่ตึกอธิการบดี ชั้น 1
         4. ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 – 3 ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในแต่ละปี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดทำประกาศระยะเวลาการดำเนินการให้ทราบ ประมาณต้นเดือนเมษายน