แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ

เอกสารที่นักศึกษาส่วนภูมิภาค ต้องใช้ในการเข้าสอบ

1. บัตรประจำตัวนักศึกษาพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้

2. ใบเสร็จรับเงินประจำภาคการศึกษา หรือตารางสอบไล่รายบุคคลฉบับจริง

ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้นำใบเสร็จรับเงินและบัตรประจำตัวนักศึกษามาเข้าสอบ ให้ปฎิบัติดังนี้

1. ในกรณีนักศึกษาไม่ได้นำใบเสร็จรับเงินมาเข้าสอบ ให้นักศึกษาติดต่อผู้ประสานงานการสอบ เพื่อตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
    จากบัญชีรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียน เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่านักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น จริง

2. ในกรณีที่ไม่ได้นำบัตรประจำตัวนักศึกษามาเข้าสอบ ให้ติดต่อหัวหน้าตึกสอบ โดยนักศึกษาจะต้องเขียนใบคำร้องขอนุญาตเข้าสอบ 
     พร้อมกับแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ต่อหัวหน้าตึกสอบก่อนเข้าห้องสอบกระบวนวิชานั้น ๆ แล้วนำไปยื่นต่อกกรมการประจำห้องสอบ