แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ

          1. กรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนขอสำเร็จการศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.mis.ru.ac.th/policy/std/bechelor.jsp ที่ Link นักศึกษาขึ้น ทะเบียนขอสำเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนแจ้งจบที่คณะ 
          2. ติดต่อฝ่ายทะเบียนของคณะที่ตนเองเรียน เพื่อแจ้งจบและขอใบรับรองคณะเพื่อให้เสนอชื่อที่ ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษา 
          3. ติดตามประกาศรายชื่อสภาฯ อนุมัติ ได้ที่คณะ และที่อาคาร สวป. ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ ชั้น 1 ช่อง 5 (นักศึกษาตรวจดูความถูกต้องของชื่อ - นามสกุล, รหัสประจำตัว, สาขาวิชาเอก, โท, ชื่อปริญญา, เกียรตินิยม(ถ้ามี), ภาคการศึกษา, และปีการศึกษาที่จบ ครั้งที่ และลำดับที่สภาฯ อนุมัติ ควรจดบันทึกไว้ หากไม่ถูกต้อง นักศึกษาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่คณะเพื่อขอแก้ไขทันที) 
          4. ติดต่อชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,000 บาท, ค่าใบรับรองสภาฯ 100 บาท และค่าใบตรวจสอบผลการศึกษา (Transcript) 100 บาท ที่กองคลัง ตึกอธิการบดี ชั้น 1

หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่ดำเนินการในข้อ 1 ให้สมบูรณ์ จะไม่สามารถแจ้งจบการศึกษาได้

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด และกรอกข้อมูลข้อที่ 1

<<ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเเอกสาร ข้อที่ 4>>