แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ

1. ชำระค่าธรรมเนียมใบรับรองสภาฯอนุปริญญา ที่ตึกอธิการบดี ชั้น 1
     1.1 ภาคปกติ จำนวน 100 บาท
     1.2 ภาคพิเศษ จำนวน 200 บาท
2. ติดต่อที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 5 พร้อมเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
     2.1 ใบเสร็จค่าธรรมเนียม ตามข้อ 1
     2.2 รูปถ่ายสี หรือขาว-ดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
            2.2.1 นักศึกษาชายแต่งกายสุภาพ สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกเนคไทลายชะลอม หรือเนคไทสีดำ
            2.2.2 นักศึกษาหญิงแต่งกายสุภาพ หรือชุดนักศึกษา
     2.3 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม>> ใบคำร้องขอใบรับรองอนุปริญญา