ประเภท
          - ใบรับรองเวลาเรียน, รับรองเวลาสอบ (กสก 4)
          - ใบรับรองอนุปริญญา
          - ใบรับรองบำนาญหรือบำนาญตกทอด (บก.บน 10)
          - ใบรับรองการเป็นนักศึกษา (กสก 2)

       กำหนด
          ตลอดปีการศึกษา

       สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์
          1. ตึกอธิการบดี ชั้น 1 ชำระค่าธรรมเนียม 50.- บาท 
          2. อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 4 , 5
          3. โทร 02-310-8629

       เอกสารที่ต้องใช้
          1. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
          2. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนภาคล่าสุด
          3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
          4. ใบคำร้องที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
          5. เฉพาะใบรับรองบำนาญหรือบำนาญตกทอด ต้องแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และใบรับรองอนุปริญญา ต้องแนบรูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป