รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561

คณะนิติศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะมนุษยศาตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะสื่อสารมวลชน

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์