หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้การบริการแต่ละชั้นของ สวป.

ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
 หน่วย หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ตั้ง
หน่วยรับสมัคร 0-2310-8615, 02-310-8623  0-2310-8624
0-2310-8000 ต่อ 4831,4836 - 4838
โทรสาร. 0-2310-8628
  อาคาร สวป. ชั้น 3
หน่วยตรวจสอบวุฒิบัตร 0-2310-8000 ต่อ 4832  อาคาร สวป. ชั้น 3
หน่วยแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 0-2310-8612 และ 0-2310-8614  อาคาร สวป. ชั้น 4
ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา
หน่วยทะเบียประวัตินักศึกษา 0-2310-8606  อาคาร สวป. ชั้น 2
หน่วยบัตรประจำตัวนักศึกษา 0-2310-8605  อาคาร สวป. ชั้น 2
หน่วยกรรมวิธีข้อมูล 0-2310-8619  อาคาร สวป. ชั้น 4
ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ
หน่วยจัดตารางสอน 0-2310-8610  อาคาร สวป. ชั้น 6
หน่วยลงทะเบียนเรียน 0-2310-8616  อาคาร KLB ชั้น 1
หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 0-2310-8626  อาคาร สวป. ชั้น 6
หน่วยจัดสอบ 0-2310-8611  อาคาร สวป. ชั้น 6
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
หน่วยประมวลและรับรองผลการศึกษา 0-2310-8603   อาคาร สวป. ชั้น 1
หน่วยปริญญาบัตรและตรวจสอบวุฒิบัตร ม.ร 0-2310-8604  อาคาร สวป. ชั้น 1
หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 0-2310-8890 และ 02-310-8629  อาคาร KLB ชั้น 1
สำนักงานเลขานุการ
งานบริหารและธุรการ 0-2310-8617-19  อาคาร สวป. ชั้น 5
งานนโยบายและแผน 0-2310-8608  อาคาร สวป. ชั้น 5
งานประกันคุณภาพการศึกษา 0-2310-8627  อาคาร สวป. ชั้น 5
งานคลังและพัสดุ 0-2310-8609  อาคาร สวป. ชั้น 5

 

หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้การบริการของหน่วยงานอื่น ๆ

 หน่วย หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ตั้ง

หมายเลขโทรศัพท์กลางของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

0-2310-8000   สำนักงานอธิการบดี
งานจัดหางานและแนะแนวการศึกษา 0-2310-8126  กองกิจการนักศึกษา
งานทุนการศึกษา 0-2310-8080  กองกิจการนักศึกษา
งานตำราเรียน 0-23108757-9 ต่อ 1101, 1103  สำนักพิมพ์ ชั้น 3
งานเทปคำบรรยาย 0-23108703-6  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 1
สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบทางอิเล็กทรนิกส์ 0-23108790  อาคารสุโขทัย ชั้น 8
คณะนิติศาสตร์ 02-3108170, 02-3108174   
คณะบริหารธุรกิจ 02-3108226-7  
คณะมนุษยศาสตร์ 02-3108263  
คณะศึกษาศาสตร์ 02-3108315, 02-3108321  
คณะวิทยาศาสตร์ 02-3192199, 02-3108410-1  
คณะรัฐศาสตร์ 02-3108466-7  
คณะเศรษฐศาสตร์ 02-3108534  
คณะสื่อสารมวลชน 02-3108980  
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 02-3108547, 02-3108337