กำหนด
          ตลอดปีการศึกษา

สถานที่ติดต่อ
          อาคาร สวป. ชั้น 2

เอกสารที่ต้องใช้
          1. ใบคำร้องขอลาออก
          2. บัตรประจำตัวนักศึกษา