กำหนดการให้บริการ
          สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล หรือคำนำหน้านาม ตลอดปีการศึกษา

     สถานที่ติดต่อ 
          1. ชำระค่าธรรมเนียม 100.- บาท ที่กองคลัง ตึกสำนักงานอธิการบดี เพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่ แล้วไปที่  (กรณีครบหลักสูตร ไม่ต้องชำระเงินค่าทำบัตรใหม่)
          2. อาคาร สวป. ชั้น 2 ช่อง 4 เขียนคำร้อง

     เอกสารที่ต้องใช้ 
          1. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล คำสั่งแต่งตั้งยศ หรือ ใบทะเบียนสมรสและใบรับรอง คำนำหน้า การใช้นางหรือนางสาว
          2. รับแบบฟอร์มสำหรับแก้ไขข้อมูลที่เคาน์เตอร์บริหาร หรือ Download แบบฟอร์มที่ คลิ๊กที่นี่