ประกาศใหม่

 • สำหรับอ่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศ สวป." จาก แถบด้านขวา" >>
  ----------------------------------------
 • สำหรับอ่านบน Smart Phone หรือ Tablet ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศจาก สวป." โดยเลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง V
 

คู่มือสำหรับประชาชน สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

 

 1. การขอใบรับรองผลการศึกษาของบัณฑิตด้วยตนเอง (กรณีสำเร็จการศึกษา)
 2. การขอใบรับรองผลการศึกษาของบัณฑิตทางไปรษณีย์ (กรณีสำเร็จการศึกษา)
 3. การขอใบรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาทางไปรษณีย์ (กรณีไม่สำเร็จการศึกษา)
 4. การขอใบรับรองสภามหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง (ด้วยตนเอง)
 5. การขอใบรับรองสภามหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค (ทางไปรษณีย์)
 6. การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (กรณีนำไปใช้เบิกเงินตามสิทธิ)
 7. การขอใบแทนปริญญาบัตร
 8. การขอตรวจสอบผลการศึกษา, การขอใบรับรองผลการศึกษาของนักศึกษา (ด้วยตนเอง), การขอสำเนาใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
        และการขอสำเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน
 9. การขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา
 10. การขอใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET (ฉบับจริง)
 11. การขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา