แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนสอบซ่อม 1 ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม (นักศึกษา ป.ตรี ส่วนกลาง)