สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

เอกสารที่ใช้ในการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา (ห้ามรับแทนทุกกรณี)
  1. กรณี ใช้หลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน เตรียมเอกสาร  ดังนี้
    • บัตรประชาชนตัวจริง (ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
    • หลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จชำระเงิน)
  2. กรณี พระภิกษุสงฆ์ เตรียมเอกสาร  ดังนี้
    • ใบสุทธิตัวจริง  พร้อมสำเนาใบสุทธิและทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ
    • หลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จชำระเงิน)

วันเวลารับบัตร
นักศึกษาส่วนภูมิภาค  ณ สาขาธนาคารไทยพาณิชย์  แต่ละจังหวัด
(กรุณาตรวจสอบเวลาทำการ ของธนาคารแต่ละสาขา)
นักศึกษาส่วนกลาง
ณ  ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา ม.รามคำแหง (หัวหมาก)
วันจันทร์ - วันศุกร์    08.30 น. - 15.30 น.
(เว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดธนาคาร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบัตรประจำตัวนักศึกษา โทร. 02-3108605 และ 02-310-8000 ต่อ 4820

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล วิทยบริการ/โครงการ วันที่นักศึกษาสามารถเริ่มรับบัตรฯ ได้ สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ที่รับบัตร ฯ ได้
 
***นักศึกษายังไม่ได้ค้นหาข้อมูล หรือ ยังไม่มีข้อมูลของนักศึกษาในการรับบัตร กรุณารอ อัพเดท ข้อมูลบัตรในรอบถัดไป...***