สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

รหัสนักศึกษา 65 ที่สมัครเทอม 2/2565 เป็นต้นไป

  1. สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้ ดังนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบัตรประจำตัวนักศึกษา โทร. 02-3108605 และ 02-310-8000 ต่อ 4820


สำหรับ รหัสนักศึกษา 65 ที่สมัครเทอม 2/2565 เป็นต้นไป
รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล วันที่สามารถกดขอรับบัตรได้
***นักศึกษายังไม่ได้ค้นหาข้อมูล หรือ ยังไม่มีข้อมูลของนักศึกษาในการรับบัตร กรุณารอ อัพเดท ข้อมูลบัตรในรอบถัดไป...***